Poradnia Twoich potrzeb

ul. Sienkiewicza 9, 44-190 Knurów

32 725 07 51

ORZEKANIE O ZDOLNOŚCI DO UPRAWIANIA SPORTU

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia Porozumienie Lekarzy rekomenduje, w każdym przypadku skierowanie kandydata do uprawiana sportu do Poradni Medycyny Sportowej.

Zachowując należytą staranność i rozwagę w związku z wejściem w życie 1 marca 2019r. dwóch nowelizacji rozporządzeń:
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości tych badań oraz trybu ich wydawania (Dz.U. 2019 poz. 395 i poz. 396). Są to orzeczenia dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż. i zawodników pomiędzy 21
a 23 r.ż. W rozporządzeniach tych wpisano, że również lekarz POZ może wydać takie orzeczenie. Nie jest to bynajmniej zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia ani o uprawianiu ogólnej aktywności fizycznej. To orzekanie do uprawiania określonych dyscyplin sportowych, obarczonych konkretnymi obciążeniami.
Zgodnie z naszą wiedzą lekarską, kompetencjami zdobytymi w czasie specjalizacji oraz należytą starannością, nadal będziemy kierować młodych sportowców do poradni medycyny sportowej, gdyż w każdym wypadku zakres tego badania będzie wykraczał poza zakres bilansu oraz będzie to niezbędne do dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu.
Rozporządzenia mówią o tym, iż wydajemy orzeczenie na podstawie badania bilansowego oraz dokumentacji medycznej.
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty pozwala nam orzekać wyłącznie po osobistym zbadaniu. Nie ma więc mowy o wydaniu orzeczenia na podstawie posiadanego bilansu, szczególnie, ze badania zawodników mają się odbywać co 12 miesięcy, a bilanse są dużo rzadziej.

W rozporządzeniu jest też podany zakres badania, jak też wykaz badań dodatkowych diagnostycznych i specjalistycznych, a także częstotliwość wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, które należy wykonać, orzekając. Jest to wykaz, który za każdym razem musimy wykonać, jeśli ktoś chciałby wydać takie orzeczenie.
Trzeba zaznaczyć, że w ten sposób narzucono nam zadania, które dokładnie w takim samym zakresie, kontraktuje NFZ w ramach AOS w poradniach medycyny sportowej. Zakres badania i orzekania, które wrzucono do poz, jest dokładnie taki sam, jak lekarza medycyny sportowej. Musi więc uwzględnić specyfikę sportu, konkretne narażenia, właściwą interpretację przeprowadzonego badania i badań dodatkowych (np. jak wpływa na wydanie orzeczenia rodzaj i nasilenie wady wzroku w zależności od dyscypliny sportowej? jak wpływa próchnica i ile chorych zębów dyskwalifikuje z uprawiania sportu? itd). Tego zakresu nie mieliśmy w ramach naszych specjalizacji i jeśli ktoś nie robił dodatkowych kursów w tym zakresie, to nie mamy odpowiednich kwalifikacji do takiego orzekania. Stąd może pojawić się problem w interpretacji wyników przeprowadzonego badania. Może więc być nam bardzo trudno udowodnić dochowanie należytej staranności w razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Nie istnieje żaden przepis, który zmuszałby lekarzy do wydania zaświadczenia, które w tym konkretnym przypadku leży poza zakresem naszych kompetencji, wiedzy i umiejętności.Zapraszamy do zapoznania się z programem specjalizacji w medycynie sportowej.W związku z tym jedynie specjalista w dziedzinie medycyny sportowej jest lekarzem uprawnionym do prowadzenia poradnictwa sportowo-lekarskiego w nieograniczonym zakresie.
Zapewniamy Państwa, że podejmowane decyzje są przemyślane i tylko z myślą o dobru Waszych dzieci. Zakładamy, że dla Was też najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci i posiadacie odpowiednie ubezpieczenie celem pokrycia ewentualnych roszczeń wynikających ze szkód powstałych podczas uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Niestety nasze ubezpieczenia takich zdarzeń nie obejmują.

Dlatego też proszę pamiętać, iż nadal mamy pełne prawo kierować do poradni medycyny sportowej. Żaden rodzic, trener czy działacz sportowy nie ma prawa zakwestionować autonomicznej decyzji lekarskiej.
W obu rozporządzeniach zapisano, iż „w przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2 (sportowego), w celu przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia”.

NZOZ SZYRMEL